ORGANIZARE SI ATRIBUTII


  Structura

  Structura conducerii Inspectoratului este urmatoarea:

  BOTEZATU ELIZA - Inspector Sef

  PANCIU SIMONA CRISTINA - Inspector Sef Adjunct SSM;

  CIOCAN SEBASTIAN - Inspector Sef Adjunct RM


  Organigrama ITM(Adobe reader)


Atributii generale:

Inspectia muncii

 1. controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
 2. coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a unitatilor infiintate potrivit art. 6 alin. (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare;
 3. reprezinta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;
 4. elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniu;
 5. elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie a muncii;
 6. controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre agentul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
 7. organizeaza sistemul informational necesar activitatii proprii;
 8. face propuneri in vederea initierii si elaborarii de proiecte de acte normative in domeniu;
 9. organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionarea pregatirii personalului propriu;
 10. organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atributii in domeniu, angajate la persoanele fizice si juridice;
 11. coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
 12. gestioneaza veniturile realizate din consultanta, asistenta de specialitate si din alte prestatii si servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision si alte venituri obtinute conform prevederilor legale;
 13. controleaza in limita competentelor, modul de aplicare a prevederilor legale in domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice;
 14. elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat pe care il inainteaza la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale spre aprobare;
 15. elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea extrabugetara.

[ sus ]

Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:

Inspectia muncii

 1. indruma si controleaza aplicarea unitara a legislatiei muncii;
 2. organizeaza activitatile de control si evidenta a angajatorilor, a muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca si conventii civile de prestari de servicii;
 3. controleaza respectarea legalitatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca precum si a conventiilor civile de prestari de servicii;
 4. verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;
 5. controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
 6. asigura intocmirea si completarea in termenul prevazut de lege a carnetelor de munca pe care le are spre pastrare precum si evidenta acestora;
 7. controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii;
 8. certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
 9. verifica documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-au achitat contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia pentru constituirea fondului pentru pensia suplimentara, a fondului de somaj, precum si contributia de asigurari de sanatate conform legii si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri in legatura cu incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
 10. tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
 11. verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;
 12. controleaza modul de intocmire a registrului special de evidenta a personalului angajat in baza conventiilor civile de prestari de servicii sau a contractelor individuale de munca;
 13. stabileste procedura de acreditare a societatilor comerciale cu obiect de activitate in domeniul evidentei muncii;
 14. stabileste metodologia de lucru pentru societatile comerciale care solicita dreptul de pastrare si completare a carnetelor de munca.

[ sus ]

Atributii conf. LEGII nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru īnfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii:

 1. În domeniul stabilirii relatiilor de munca controleaza:
  • încadrarea în munca si încetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate în temeiul unui contract individual de munca;
  • stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
  • stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgând din munca prestata;
  • accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
  • respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca.
 2. În domeniul securitatii si al sanatatii în munca:
  • acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;
  • efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale în unitati si în afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;
  • dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
  • acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii în munca;
  • retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii în munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei în vigoare;
  • cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;
  • coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor în domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor în domeniu;
  • controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii în munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
  • controleaza respectarea îndeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea în munca si la înlaturarea riscurilor de îmbolnaviri profesionale.

[ sus ]